Nalaten van vermogen

U hebt verschillende mogelijkheden om vermogen na te laten aan stichting Veldwerk. Goede doelen met een ANBI-status, waaronder stichting Veldwerk, zijn vrijgesteld van erfbelasting en dat betekent dat hetgeen wij netto uit uw nalatenschap ontvangen geheel kunnen besteden. Echter, het uitbetalen van het door stichting Veldwerk te ontvangen bedrag vormt onderdeel van de afwikkeling van uw nalatenschap. Afhankelijk van uw keuze, zijn wij hierbij betrokken. U kunt namelijk in een testament een legaat toekennen aan stichting Veldwerk of de stichting tot (mede-)erfgenaam benoemen.

Uw keuze en Stichting Veldwerk

In uw testament kunt u regelen dat stichting Veldwerk uit uw nalatenschap vermogen verkrijgt. Voor de stichting is het van belang om te weten waarom u deze keuze hebt gemaakt. U kunt hiervoor een inleidende bepaling laten opnemen in de notariële akte. Zo is voor iedereen duidelijk wat uw overwegingen zijn geweest bij de keuze. Het maakt voor de afwikkeling van uw nalatenschap en ook voor de stichting uit of u een legaat toekent aan de stichting of de stichting tot (mede-)erfgenaam benoemt. Hierna gaan wij hierop nader in.

Gevolgen maken van een legaat

Als u bijvoorbeeld een geldbedrag wilt toekennen aan stichting Veldwerk, dan kunt u dit doen door een legaat op te nemen in uw testament. In het erfrecht is bepaald dat de legataris (de stichting) op de hoogte wordt gebracht door de executeur of de erfgenaam. De notaris kan hierin ook een rol hebben. Hierbij wordt een uittreksel van het testament verstrekt met de bepaling over het legaat en indien van toepassing de verklaring van executele of erfrecht. Deze notariële verklaring geeft aan wie als executeur bevoegd is om onder meer de legaten uit te keren dan wel wie op basis van een boedelvolmacht als gevolmachtigde de nalatenschap afwikkelt.

Zonder nadere bepalingen, is het legaat opeisbaar zes maanden na overlijden. Van belang is of het legaat vrij van rechten en kosten wordt verkregen, als dit laatste niet het geval is dan komen de kosten voor de uitkering of afgifte van het legaat voor de rekening van de stichting. In het geval u niet een geldbedrag maar een ander bezit toekent en/of een percentage van de nalatenschap, dan wil stichting Veldwerk volledig geïnformeerd worden over de afwikkeling van uw nalatenschap.

Gevolgen benoemen Stichting Veldwerk als erfgenaam

In uw testament kunt u stichting Veldwerk opnemen als erfgenaam. Degene die uw nalatenschap afwikkelt, vaak de executeur, zal dan contact opnemen met onze stichting.

Als u een executeur benoemt, dan is deze het aanspreekpunt voor de stichting. De stichting ontvangt dan graag een verklaring van executele, waaruit blijkt welke bevoegdheden u hebt opgenomen in uw testament. De executeur kan afhankelijk van uw keuze met of zonder medewerking van erfgenamen uw nalatenschap afwikkelen. Stichting Veldwerk wil graag als erfgenaam betrokken worden bij de afwikkeling en zal uw executeur ook vragen om in een notariële akte rekening en verantwoording af te leggen. U kunt zelf bepalen wie u tot executeur benoemt.

Om een goed beeld te krijgen van de nalatenschap, ontvangt de stichting in elk geval een kopie van uw testament, uw eventuele codicillen en een vermogensoverzicht van uw nalatenschap. Stichting Veldwerk aanvaardt een nalatenschap altijd onder voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) of verwerpt deze mocht op voorhand al blijken dat er geen geld overblijft als alle schulden zijn voldaan. Deze keuze beschermt het vermogen van de stichting.

Ten slotte is het volgende van belang, als er sprake is van een onterfde legitimaris. Dit is een afstammeling van u, die op basis van het erfrecht bepaalde wettelijke rechten heeft en van u bijvoorbeeld geen erfdeel verkrijgt. Wij geven u in overweging om in uw testament vast te leggen of het uw wens is om deze persoon wel of niet te informeren. Zo kan op basis van uw wens de nalatenschap worden afgewikkeld en kan mogelijk de periode van onzekerheid voor stichting Veldwerk van maximaal vijf jaar, waarin de onterfde legitimaris aanspraak kan maken op de legitieme portie, worden bekort.

Nader overleg met uw notaris is nodig om tot een juiste keuze te komen over het nalaten van vermogen aan stichting Veldwerk.


© 2020 Stichting Veldwerk. Geen woorden, maar daden.